Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát có ý nghĩa gì?

Phổ Hiền được xem là vị Phật phò trợ cho những người tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

s6078-quan-am-hac-nga-lon-2

là một trong bộ mặt Phật bản mệnh gồm chín vị Phật.

Phổ Hiền, theo tiếng Phạn là Sàmantabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bạt Đà hoặc Tam Mạn Đà Bạt Đà La. Theo triết tự thì “Phổ” là biến khắp, “Hiền” là đẳng giác. Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới theo mong ước, nguyện cầu của chúng sinh.

Phổ Hiền Bồ Tát (Thìn Tỵ)

Nếu bạn muốn thỉnh mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát mà chưa rõ về ngài thì có thể tham khảo câu chuyện về vị Bồ Tát này dưới đây:

Theo kinh pháp Trung Hoa, Phổ Hiền là vị Bồ Tát quan trọng ở quốc độ của Phật Bỏa Oai Đức Thượng Vượng Như Lai, phía đông cõi Ta Bà. Vì nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Phổ Hiền được xem là vị Phật phò trợ cho những người tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà tượng trưng cho trí tuệ và khả năng chiến thắng 6 giác quan.

Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát là mặt Phật bản mệnh bảo vệ cho những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ tránh khỏi tai ách, hóa giải tai kiếp, phù hộ cho may mắn, bình an, của cải dồi dào, gia đình an vui, hòa thuận.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *